1. Terms
  2. Terms
  3. Deze verloting (de 'verloting') wordt georganiseerd door Opinium Research LLP ('Opinium')

Deze verloting (de 'verloting') wordt georganiseerd door Opinium Research LLP ('Opinium')

Door deel te nemen aan de verloting gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden (de 'Voorwaarden'). 

1. De verloting 

1.1 De vijf (5) geselecteerde deelnemers winnen elk een Bol.com cadeaubon van €100 voor gebruik in Nederland.

1.2 De prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar. 

1.3. De winnaars krijgen binnen 14 dagen nadat ze als winnaar zijn geselecteerd een cadeauboncode op het e-mailadres dat ze in de enquête hebben opgegeven. Om toegang te krijgen tot de cadeaubon, moeten de winnaars de instructies in die e-mail volgen.

1.4 Opinium behoudt zich het recht voor om de verloting op elk moment tijdelijk op te schorten, te annuleren of te wijzigen indien zij dit nodig vindt, of als gevolg van omstandigheden die buiten zijn macht liggen, en zal redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen voor de deelnemers tot een minimum te beperken om teleurstelling te voorkomen. 

2 Hoe deelnemen 

2.1 Om mee te doen is een aankoop niet noodzakelijk. 

2.2 Toegang tot het internet is vereist. 

3 Deelnameperiode en datum van de verloting

3.1 De deelname aan de verloting begint met het verzenden van de uitnodigingen voor de enquête.

3.2 Inzendingen die na 23.59 u GMT op 17 januari 2022 worden ontvangen, worden uitgesloten. 

3.3 De verloting vindt plaats op 31 januari 2022.

4. Toelating 

4.1 De verloting is toegankelijk voor inwoners van Nederland met een actieve Deliveroo-account. 

4.2 Maximaal één (1) inzending per persoon. Het gebruik van meerdere identiteiten is niet toegestaan. Het gebruik van geautomatiseerde inzendingen, stemmen of andere programma's is verboden en al deze inzendingen zullen worden uitgesloten. Als u als winnaar bent geselecteerd en Opinium ontdekt vervolgens dat u meerdere keren heeft deelgenomen, behoudt Opinium zich het recht voor om de prijs in te trekken. 

4.3 Alleen online inzendingen via de online enquête worden geaccepteerd. 

4.4 Medewerkers (en hun naaste familieleden) van Opinium, Deliveroo of een van hun groep-, aangesloten of geassocieerde bedrijven, medewerkers of andere personen die verbonden zijn aan de verloting mogen niet deelnemen. 

4.5 Opinium behoudt zich het recht voor om te controleren of de deelnemers voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de verloting. 

4.6 Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die niet naar behoren zijn ontvangen als gevolg van communicatie buiten de controle van Opinium. 

4.8 Indien er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat een deelnemer deze Voorwaarden heeft geschonden, kan Opinium, naar eigen goeddunken, de inzending in kwestie ongeldig verklaren en de deelnemer uitsluiten van deelname aan de verloting. 

4.9 Opinium behoudt zich het recht voor om inzendingen te modereren en om naar eigen goeddunken om inzendingen die als beledigend, obsceen of ongepast worden beschouwd te verwijderen. 

5. Toekenning van de prijzen 

5.1 De winnaars worden geselecteerd door middel van een willekeurige trekking uit alle geldige inzendingen die na afsluiting van de verloting zijn ontvangen, via een willekeurige toepassing van Microsoft Excel en onder toezicht van een onafhankelijk persoon. De kansen om te winnen hangen af van het totale aantal ontvangen geldige inzendingen. 

5.2 Indien een geselecteerde winnaar niet voldoet aan de toelatingscriteria zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, behoudt Opinium zich het recht voor om de loting over te doen en een alternatieve winnaar te kiezen. 

6. Bekendmaking van de prijs 

6. Opinium brengt de winnaars op de hoogte via een e-mail naar het e-mailadres dat in de enquête is opgegeven. Indien Opinium binnen de tweeënzeventig (72) uur geen reactie heeft ontvangen van een winnaar om te bevestigen dat hij/zij de prijs accepteert, behoudt Opinium zich het recht voor om de loting over te doen en zal een nieuwe winnaar worden gekozen. 

6.2. Opinium kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor e-mails die, om welke reden ook, de beoogde ontvangers niet bereiken. 

6.3 De beslissing van Opinium is definitief en over de toekenning van de prijs zal geen correspondentie worden gevoerd. 

6.4 Voor zover wettelijk toegestaan sluit Opinium aansprakelijkheid uit voor enige verliezen, schade of claims van enige persoon in verband met de verloting of de ontvangst of misbruik van enige prijs. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten. 

7. Gegevensbescherming 

Alle persoonlijke informatie die Opinium verzamelt in het kader van deze verloting zal worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Opinium dat hier beschikbaar is. 

8 Toepasselijk recht en jurisdictie 

De verloting en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht  en aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.

Deliveroo application

Download de App op iPhone of Android

Deliveroo iPhone application
Deliveroo Android application