1. Promoties
Actievoorwaarden Food Rooviewers Deliveroo Nederland

Actievoorwaarden Food Rooviewers Deliveroo Nederland

VOORWAARDEN DELIVEROO NL FOOD ROOVIEWERS

Dit zijn de algemene voorwaarden ('Regels') die van toepassing zijn op de Food Rooviewers actie op Deliveroo ('Actie'). Door van de Actie gebruik te maken stemt de deelnemer in met de Regels en bevestigt hij of zij de Privacyverklaring van Deliveroo op https://deliveroo.nl/nl/privacy te hebben gelezen en begrepen.

 1. Actie: Deze actie wordt georganiseerd door Deliveroo Netherlands B.V. gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aldaar aan het Raamplein 1 (1016 XK), KvK-nummer 63605929
 2. Deelnametermijn: De Actie is beschikbaar voor deelname vanaf 08:30 (lokale tijd in Nederland) op 13/04/2021 en sluit om 12:59 op 13/05/2021 (lokale tijd in Nederland) ('Deelnametermijn')
 3. Deelnamevoorwaarden:
 1. Om aan de Actie deel te nemen moeten deelnemers op het moment van deelname 18 jaar of ouder en wettelijke inwoners van Nederland zijn. De deelnemer moet in een zone wonen waar Deliveroo bezorgt.
 2. Een geldige credit- of debetkaart is vereist om deel te nemen aan de Actie.
 3. Een Deliveroo-account is vereist om deel te nemen aan de Actie.
 4. Internettoegang en een Deliveroo-account en een Instagram account zijn vereist om deel te nemen aan de Actie.
 5. Deliveroo behoudt zich het recht voor om op elk moment een bewijs van geschiktheid te vragen in een vorm die Deliveroo redelijkerwijs noodzakelijk acht.
 6. Deliveroo zal geen inzendingen accepteren die zij beschouwt als onbeleefd of beledigend.
 7. Voor deze Actie geldt een limiet van één (1) deelname per persoon.
 1. Wie niet in aanmerking komt voor deelname: De volgende personen komen niet aanmerking om aan de Actie deel te nemen: (i) een werknemer of een andere persoon die in dienst is van Deliveroo of een aan haar gelieerde onderneming; (ii) leden van het gezin en/of huishouden (al dan niet familie) van een van deze personen; en (iii) iedereen die beroepshalve betrokken is bij de uitvoering of het beheer van de Actie.
 2. Hoe deelname werkt: Om gebruik te maken van de Actie moeten deelnemers de volgende stappen binnen de Deelnametermijn:
 1. Deelnemers moeten de volgende gegevens verstrekken op de microsite van Deliveroo https://deliveroo.nl/nl/keukens/word-een-food-rooviewer
 1. hun voor- en achternaam
 2. hun postcode
 3. hun Instagram account
 4. een inzending van maximaal 150 woorden waarin ze hun passie voor lekker eten uitleggen
 1. Actievoorwaarden: De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Actie:
 1. Door deel te nemen aan deze actie stemt elke deelnemer ermee in dat in het geval van winst, de winnende deelnemer ("Winnaar") alle redelijke inspanningen zal leveren om een recensie achter te laten (wanneer daarom wordt gevraagd op de Deliveroo-app) na elke bestelling die is geplaatst door de Winnaar met behulp van de prijs. Daarnaast zal de Winnaar gedurende 52 weken vier [4] keer in totaal een recensie van 200 woorden over hun favoriete bestelling op Deliveroo indienen via e-mail aan de aangewezen Deliveroo-medewerker. De Winnaar zal ook één [1] keer per maand een Instagram Story van minimaal 3 frames delen met een recensie van een restaurant voor Deliveroo Nederland om te plaatsen op hun eigen Instagram @Deliveroo_nl.
 1. Prijzen: Er is een (1) prijs te winnen in deze Actie ("Prijs"). De Prijs bestaat uit een waardebon van €1040 (gebaseerd op een bestelling van €20 per week gedurende 52 weken) voor de winnaar om te gebruiken bij een restaurant op het Deliveroo-platform. De Prijs zal worden uitgegeven in vier (4) termijnen gedurende 52 weken. De Prijs is geldig gedurende één (1) jaar vanaf de datum waarop de winnaar aanspraak maakt op de Prijs (ongeacht de datum van een eventuele prijstranche)
 2. Selectie van de winnaar:  Alle in aanmerking komende inzendingen zullen worden opgenomen in een willekeurige trekking. De winnaar zal willekeurig worden gekozen uit alle in aanmerking komende inzendingen binnen vijf (5) werkdagen na het einde van de Deelnameperiode.
 3. Kennisgeving aan de winnaar: De winnaar zal binnen tien (10) werkdagen na de winnaarsselectie op de hoogte worden gebracht via een van de contactgegevens die gekoppeld zijn aan het Deliveroo-account van de winnaar dat hij/zij bij de inschrijving heeft opgegeven. Deliveroo zal redelijke inspanningen leveren om contact op te nemen met de winnaar, maar het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om zijn of haar voicemail en e-mailaccount, inclusief de map met ongewenste e-mail, in de gaten te houden voor ontvangst van de kennisgeving.
 4. Het claimen van de prijs: De winnaar moet de Prijs aanvaarden door binnen twee (2) werkdagen na de datum van de eerste kennisgeving van de winnaar te bevestigen dat hij/zij in aanmerking komt en de prijs aanvaardt. De Prijs is tijdgevoelig en daarom kan het niet aanvaarden van de Prijs binnen de termijn leiden tot het verlies van de Prijs en de selectie van een alternatieve winnaar. Alternatieve winnaars worden geselecteerd en op de hoogte gebracht zoals hierboven beschreven en moeten de Prijs binnen twee (2) werkdagen opeisen.  
 5. Inning van de prijs:  De Prijs zal worden gecrediteerd op de Deliveroo-account van de winnaar in vier termijnen, ongeveer gelijk verdeeld over een periode van 52 weken, waarbij de eerste termijn wordt gecrediteerd binnen tien (10) werkdagen na de datum waarop de winnaar aanspraak maakt op de Prijs.  De Prijs is geldig gedurende één (1) jaar vanaf deze datum (ongeacht de datum van een eventuele prijzentranche).  
 6. Publiciteit: Door aan deze Actie deel te nemen gaat elke deelnemer ermee akkoord dat de deelnemer op verzoek deelneemt aan redelijke publiciteit in verband met de Actie en dat Deliveroo het recht heeft (maar niet verplicht is) om de naam en de afbeelding van de deelnemer te gebruiken voor dergelijke publiciteit. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat Deliveroo elke afbeelding, video, tekst of andere inhoud die is ingezonden of op een website is geupload in verband met deze Actie mag delen, publiceren of promoten op haar zakelijke website, blogs of op haar Facebook-, Instagram- of Twitter-account.
 7. Aansprakelijkheid: Deliveroo is niet aansprakelijk voor: (i) enig verlies dat niet is veroorzaakt door Deliveroo (of een persoon die handelt namens Deliveroo); (ii) enig verlies dat is veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke macht van Deliveroo ligt; (iii) enig verlies van winst of inkomsten, verlies van verwachte besparingen of verlies van goodwill; of (iv) het niet beschikbaar zijn van de website of de app van Deliveroo. Niets in deze Regels beperkt of sluit echter de aansprakelijkheid van iemand uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, voor fraude of voor zaken waarvoor het beperken of uitsluiten van de aansprakelijkheid onwettig zou zijn. In het bijzonder hebben consumenten wettelijke rechten met betrekking tot producten die gebrekkig, of niet zoals beschreven, zijn en diensten die niet met redelijke zorg en bekwaamheid worden uitgevoerd. Deze wettelijke rechten zijn ter aanvulling van, en worden op geen enkele manier beïnvloed door, bepalingen die in deze Regels zijn opgenomen. Aanvullend advies over consumentenrechten is verkrijgbaar bij de Autoriteit Consument en Markt (https://www.acm.nl/nl).
 8.  Geen onderschrijving: Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Facebook, Instagram of Twitter ('Sociale netwerken') of een andere derde partij.  De toegang tot Sociale netwerken is te allen tijde onderworpen aan de voorschriften, voorwaarden en het beleid van het betreffende Sociale netwerk. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving zijn de Sociale netwerken en elk ander social media platform waarop de Actie wordt aangekondigd tegenover niemand aansprakelijk in verband met of voortvloeiend uit de Actie, ongeacht de oorzaak, waaronder voor eventuele kosten, uitgaven, schade en andere aansprakelijkheden.
 9.  Hindering van de Actie: Elke poging om de inhoud of de legitieme uitvoering van deze Actie opzettelijk te schaden of te ondermijnen is verboden en is mogelijk in strijd met het strafrecht en/of het burgerlijk recht. In dit geval behoudt Deliveroo zich al haar rechten en rechtsmiddelen voor.
 10. Annulering en wijziging: Deliveroo behoudt zich het recht voor om de Actie en/of deze Regels te wijzigen, op te schorten of te annuleren indien zij dit noodzakelijk of gepast acht, ook als sprake is van een daadwerkelijke of verwachte schending van de toepasselijke wetgeving of indien een wijziging, opschorting of annulering noodzakelijk is als gevolg van een gebeurtenis die buiten de redelijke macht van Deliveroo ligt.
 11. Diskwalificatie: Zonder af te doen aan de beschikbare opties voor Deliveroo , behoudt Deliveroo zich het recht voor om op elk moment inzendingen of deelnemers (inclusief de winnaar) te diskwalificeren die volgens Deliveroo in strijd zijn/handelen met deze Regels, toepasselijke wetten, voorwaarden waarnaar in deze Regels wordt verwezen of de intentie van de Actie.
 12. Toegang tot deze Regels: Elke website waarop deze Regels zijn gepubliceerd is alleen bedoeld om te worden geraadpleegd vanuit Nederland en waar dit wettelijk is toegestaan. Deliveroo garandeert niet dat informatie met betrekking tot deze Actie geschikt is of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Toegang tot deze informatie vanuit gebieden waar de inhoud niet legaal is, is ten strengste verboden.
 13. Beëindiging en verklaring van afstand: Indien enig onderdeel van deze Regels ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is of wordt, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en de afdwingbaarheid van de rest van deze Regels. Als Deliveroo een bepaling van deze Regels niet afdwingt, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van die bepaling.
 14. Geschillen: Met inachtneming van Regel 16 zijn de beslissingen van Deliveroo in het geval van een geschil over de Actie of over deze Regels definitief. Als er tegenstrijdigheden bestaan tussen deze Regels en een ander document waarnaar in deze Regels wordt verwezen, dan hebben deze Regels voorrang voor zover noodzakelijk om het conflict op te lossen.
 15. Recht en bevoegde rechtbank: Op de Actie en deze Regels is het Nederlandse recht van toepassing en alle geschillen die hieruit voortvloeien vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam, Nederland.
 16. Persoonsgegevens: Deelnemers erkennen dat de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van deze Actie in overeenstemming is met de Privacyverklaring van Deliveroo op https://deliveroo.nl/nl/privacy. In het bijzonder:
 1. Deliveroo is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van deelnemers die in het kader van de Actie zijn verkregen.
 2. Deliveroo zal de persoonsgegevens van deelnemers verwerken en de verwerking hiervan toestaan voor de doeleinden die in deze Regels en in de Privacyverklaring van Deliveroo zijn beschreven, waaronder het beheer van de Actie.
 3. Deliveroo heeft de persoonsgegevens van deelnemers nodig om haar verplichtingen ten aanzien van deelnemers m.b.t. het beheer van de Actie na te komen, of Deliveroo heeft een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van deelnemers te gebruiken zoals is beschreven in deze Regels om de Actie naar behoren te beheren.
 4. Deliveroo kan de persoonsgegevens van deelnemers delen met bepaalde leveranciers van Deliveroo om te helpen bij het beheer van de Actie.
 5. Deliveroo bewaart de persoonsgegevens van deelnemers zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze Regels en de Privacyverklaring van Deliveroo worden beschreven.
 6. Deelnemers hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder: (i) het verkrijgen van kopieën ervan; (ii) het laten corrigeren of verwijderen van gegevens; (iii) het gebruik ervan beperken; (iv) bezwaar te maken tegen het gebruik ervan; (v) het overdragen van de gegevens; (vi) het niet onderworpen worden aan besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering); en (vii) een klacht kunnen indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deelnemers kunnen een klacht indienen bij de toezichthouder via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl of door het informatieloket te bellen op 088 - 1805 250. Meer informatie over de rechten van betrokkenen is te vinden in de Privacyverklaring van Deliveroo. Wij merken op dat veel rechten van betrokkenen niet absoluut zijn en dat de mate waarin ze van toepassing zijn kan variëren, afhankelijk van de omstandigheden van het geval en eventuele toepasselijke uitzonderingen.
 1. Contact: Neem bij vragen over deze Actie contact op met Deliveroo via  .
Deliveroo application

Download de App op iPhone of Android

Deliveroo iPhone application
Deliveroo Android application