1. Promoties
  2. REGELS VOOR DE AANBIEDING VAN DELIVEROO
Actievoorwaarden Deliveroo Nederland

REGELS VOOR DE AANBIEDING VAN DELIVEROO

Dit zijn de algemene voorwaarden ('Regels') die van toepassing zijn op de Promotie van Deliveroo Tour de Food Winactie ('Promotie'). Door deel te nemen aan de Promotie gaat elke deelnemer akkoord met deze Regels en bevestigt hij/zij de Privacyverklaring van Deliveroo op https://deliveroo.nl/nl/privacy te hebben gelezen en begrepen.

1.           Aanbieder: Deliveroo Netherlands B.V., een bedrijf opgericht en geregistreerd in Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het registratienummer 63605929 en geregistreerd kantooradres op Raamplein 1, 1016 XK Amsterdam, en een vestiging op Raamplein 1, 1016 XK Amsterdam ('Deliveroo').

2.           Deelnametermijn: De Aanbieding is beschikbaar voor deelname vanaf 00.01 uur (lokale tijd in Nederland) op 7 juli 2022 tot 23.59 uur (lokale tijd in Nederland) op 24 juli 2022 (de 'Deelnametermijn').

3.       Deelnamevoorwaarden:

  1. Om aan de Aanbieding deel te nemen moeten deelnemers op het moment van deelname wettelijke inwoners zijn van Nederland.
  2. Om deel te nemen aan de Promotie moeten deelnemers op het moment van deelname wettelijke inwoners van Nederland zijn en ten minste 18 jaar oud zijn.
  3. Een internetverbinding is vereist om aan de Aanbieding deel te nemen.
  4. Deliveroo behoudt zich het recht voor om op elk moment bewijs op te vragen dat de deelnemer in aanmerking komt, in een vorm die Deliveroo noodzakelijk acht.
  5. De aanbieding is alleen geldig in het bezorggebied van Deliveroo. Geografische beperking is van toepassing.

4.  Wie niet in aanmerking komt voor deelname: De volgende personen komen niet aanmerking om aan de Aanbieding deel te nemen: (i) een werknemer of een andere persoon die in dienst is van Deliveroo of een aan haar gelieerde onderneming; (ii) leden van het gezin en/of huishouden (al dan niet familie) van een van deze personen; en (iii) iedereen die beroepshalve betrokken is bij de uitvoering of het beheer van de Aanbieding.

5. Hoe deelname werkt: Om gebruik te maken van de Aanbieding moeten deelnemers binnen de Deelnametermijn stappen ondernemen van de desbetreffende post van het Deliveroo Instagram account (deliveroo_nl). Desbetreffende stappen zijn:

  1. het volgen van het Deliveroo Instagram account (deliveroo_nl)
  2. maak in je sport-app een screenshot van jouw route in de vorm van een gerecht en deel het op Instagram met de hashtag #TourDeFood en tag @deliveroo_nl.

6. Prijzen: Er zijn 100 (honderd) prijzen te winnen in deze Promotie ("[Prijzen]"). De Prijs omvat €15 Deliveroo tegoed, te besteden t/m 31 augustus 2022. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld.

7. Promotievoorwaarden: De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Promotie:

De Prijs kan niet worden overgedragen of uitgewisseld en er wordt als alternatief geen geld aangeboden. Indien Deliveroo dit echter passend acht, of indien dit noodzakelijk is om redenen die buiten de macht van Deliveroo liggen, dan kan de Prijs naar goeddunken van Deliveroo worden gewijzigd of door een geschikt alternatief worden vervangen.

[Alle kosten die gepaard gaan met het plaatsen van een bestelling zijn jouw verantwoordelijkheid en zijn afhankelijk van de internetprovider die door jou wordt gebruikt.]

De Prijs is onderworpen aan aan de voucher voorwaarden van Deliveroo en de voorwaarden van de giftcard-aanbieder die te vinden zijn op https://deliveroo.nl/nl/legal. De winnaar dient zich ervan te vergewissen dat hij/zij op de hoogte is van eventuele van toepassing zijnde vervaldata.

8. Winnaar selectie:  

Alle Prijzen: Alle in aanmerking komende inzendingen zullen worden opgenomen in een willekeurige trekking. Honderd (100) winnaars zullen willekeurig worden gekozen uit alle in aanmerking komende inzendingen binnen 7 werkdagen na het einde van de Deelnameperiode, via een van de contactgegevens die gekoppeld zijn aan de Deliveroo-account van de winnaar.

Deliveroo zal redelijke inspanningen leveren om contact op te nemen met de winnaar, maar het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om zijn of haar voicemail- en e-mailaccount, waaronder eventuele mappen met ongewenste e-mail, in de gaten te houden voor de ontvangst van de kennisgeving.

Publiciteit: Door aan deze Promotie deel te nemen gaat elke deelnemer ermee akkoord dat de deelnemer op verzoek deelneemt aan redelijke publiciteit in verband met de Promotie en dat Deliveroo het recht heeft (maar niet verplicht is) om de naam en de afbeelding van de deelnemer te gebruiken voor dergelijke publiciteit. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat Deliveroo elke afbeelding, video, tekst of andere inhoud die is ingezonden of op een website is geüpload in verband met deze Promotie mag delen, publiceren of promoten op haar zakelijke website, blogs of op haar Facebook-, Instagram- of Twitter-account.

Aansprakelijkheid: Deliveroo is niet aansprakelijk voor: (i) enig verlies dat niet is veroorzaakt door Deliveroo (of een persoon die handelt namens Deliveroo); (ii) enig verlies dat is veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke macht van Deliveroo ligt; (iii) enig verlies van winst of inkomsten, verlies van verwachte besparingen of verlies van goodwill; of (iv) het niet beschikbaar zijn van de website of de app van Deliveroo. Niets in deze Regels beperkt of sluit echter de aansprakelijkheid van iemand uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, voor fraude of voor zaken waarvoor het beperken of uitsluiten van de aansprakelijkheid onwettig zou zijn. In het bijzonder hebben consumenten wettelijke rechten met betrekking tot producten die gebrekkig, of niet zoals beschreven, zijn en diensten die niet met redelijke zorg en bekwaamheid worden uitgevoerd. Deze wettelijke rechten zijn ter aanvulling van, en worden op geen enkele manier beïnvloed door, bepalingen die in deze Regels zijn opgenomen. Aanvullend advies over consumentenrechten is verkrijgbaar bij de Autoriteit Consument en Markt (https://www.acm.nl/nl).

Geen onderschrijving: Deze Promotie is op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Facebook, Instagram of Twitter ('Sociale netwerken') of een andere derde partij. De toegang tot Sociale netwerken is te allen tijde onderworpen aan de voorschriften, voorwaarden en het beleid van het betreffende Sociale netwerk. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving zijn de Sociale netwerken en elk ander social media platform waarop de Promotie wordt aangekondigd tegenover niemand aansprakelijk in verband met of voortvloeiend uit de Promotie, ongeacht de oorzaak, waaronder voor eventuele kosten, uitgaven, schade en andere aansprakelijkheden.

Hindering van de Promotie: Elke poging om de inhoud of de legitieme uitvoering van deze Promotie opzettelijk te schaden of te ondermijnen is verboden en is mogelijk in strijd met het strafrecht en/of het burgerlijk recht. In dit geval behoudt Deliveroo zich al haar rechten en rechtsmiddelen voor.

Annulering en wijziging: Deliveroo behoudt zich het recht voor om de Promotie en/of deze Regels te wijzigen, op te schorten of te annuleren indien zij dit noodzakelijk of gepast acht, ook als sprake is van een daadwerkelijke of verwachte schending van de toepasselijke wetgeving of indien een wijziging, opschorting of annulering noodzakelijk is als gevolg van een gebeurtenis die buiten de redelijke macht van Deliveroo ligt.

Diskwalificatie: Zonder af te doen aan de beschikbare opties voor Deliveroo behoudt Deliveroo zich het recht voor om op elk moment inzendingen of deelnemers (inclusief de winnaar) te diskwalificeren die volgens Deliveroo in strijd zijn/handelen met deze Regels, toepasselijke wetten, voorwaarden waarnaar in deze Regels wordt verwezen of de intentie van de Promotie.

Openbaarmaking van de gegevens van de winnaar: Door aan deze Promotie deel te nemen erkent elke deelnemer dat zijn of haar achternaam en woonplaats in het geval van winst kunnen worden gedeelde met personen die daarom vragen, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Elke deelnemer kan bezwaar maken tegen het op deze manier beschikbaar stellen van zijn of haar gegevens, of kan vragen dat minder gegevens beschikbaar worden gesteld door contact op te nemen met Deliveroo via de contactgegevens aan het einde van deze Regels. Indien hiervan sprake is erkent de deelnemer dat Deliveroo de relevante gegevens en de inzending van de deelnemer desondanks aan de Stichting Reclame Code kan bekendmaken indien zij hiertoe verplicht is. Dit kan gebeuren wanneer Deliveroo moet aantonen dat het de geadverteerde prijzen daadwerkelijk heeft toegekend. Om de gegevens van de winnaars op te vragen moeten aanvragers binnen drie maanden na afloop van de Promotie een verzoek indienen bij klantenservice@deliveroo.nl. De gegevens worden pas bekend gemaakt (indien dit wettelijk is toegestaan) nadat de Prijzen geldig zijn opgeëist.

Toegang tot deze Regels: Elke website waarop deze Regels zijn gepubliceerd is alleen bedoeld om te worden geraadpleegd vanuit Nederland en waar dit wettelijk is toegestaan. Deliveroo garandeert niet dat informatie met betrekking tot deze Promotie geschikt is of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Toegang tot deze informatie vanuit gebieden waar de inhoud niet legaal is, is ten strengste verboden.

Beëindiging en verklaring van afstand: Indien enig onderdeel van deze Regels ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is of wordt, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en de afdwingbaarheid van de rest van deze Regels. Als Deliveroo een bepaling van deze Regels niet afdwingt, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van die bepaling.

Geschillen: Met inachtneming van Regel 22, zijn de beslissingen van Deliveroo in het geval van een geschil over de Promotie of over deze Regels definitief. Als er tegenstrijdigheden bestaan tussen deze Regels en een ander document waarnaar in deze Regels wordt verwezen, dan hebben deze Regels voorrang voor zover noodzakelijk om het conflict op te lossen.

Recht en bevoegde rechtbank: Op de Promotie en deze Regels is het Nederlandse recht van toepassing en alle geschillen die hieruit voortvloeien vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam, Nederland.

Persoonsgegevens: Deelnemers erkennen dat de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van deze Promotie in overeenstemming is met de Privacyverklaring van Deliveroo op https://deliveroo.nl/nl/privacy. In het bijzonder:

Deliveroo is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van deelnemers die in het kader van de Promotie zijn verkregen.

Deliveroo zal de persoonsgegevens van deelnemers verwerken en de verwerking hiervan toestaan voor de doeleinden die in deze Regels en in de Privacyverklaring van Deliveroo zijn beschreven, waaronder het beheer van de Promotie.

Deliveroo heeft de persoonsgegevens van deelnemers nodig om haar verplichtingen ten aanzien van deelnemers m.b.t. het beheer van de Promotie na te komen, of Deliveroo heeft een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van deelnemers te gebruiken zoals is beschreven in deze Regels om de Promotie naar behoren te beheren.

Deliveroo kan de persoonsgegevens van deelnemers delen met bepaalde leveranciers van Deliveroo om te helpen bij het beheer van de Promotie.

Deliveroo bewaart de persoonsgegevens van deelnemers zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze Regels en de Privacyverklaring van Deliveroo worden beschreven.

Deelnemers hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder: (i) het verkrijgen van kopieën ervan; (ii) het laten corrigeren of verwijderen van gegevens; (iii) het gebruik ervan beperken; (iv) bezwaar te maken tegen het gebruik ervan; (v) het overdragen van de gegevens; (vi) het niet onderworpen worden aan besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering); en (vii) een klacht kunnen indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deelnemers kunnen een klacht indienen bij de toezichthouder via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl of door het informatieloket te bellen op 088 - 1805 250. Meer informatie over de rechten van betrokkenen is te vinden in de Privacyverklaring van Deliveroo. Wij merken op dat veel rechten van betrokkenen niet absoluut zijn en dat de mate waarin ze van toepassing zijn kan variëren, afhankelijk van de omstandigheden van het geval en eventuele toepasselijke uitzonderingen.

Contact: Neem bij vragen over deze Promotie contact op met Deliveroo via klantenservice@deliveroo.nl.

Deliveroo application

Download de App op iPhone of Android

Deliveroo iPhone application
Deliveroo Android application