1. Promoties
Actievoorwaarden Swapfiets & Deliveroo

Actievoorwaarden Swapfiets & Deliveroo

VOORWAARDEN DELIVEROO & SWAPFIETS

Dit zijn de algemene voorwaarden ('Regels') die van toepassing zijn op de Swapfiets actie op Deliveroo ('Actie'). Door van de Actie gebruik te maken stemt de deelnemer in met de Regels en bevestigt hij of zij de Privacyverklaring van Deliveroo op https://deliveroo.nl/nl/privacy te hebben gelezen en begrepen.

 1. Actie: Deze actie wordt georganiseerd door Deliveroo Netherlands B.V. gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aldaar aan het Raamplein 1 (1016 XK), KvK-nummer 63605929 en Swapfiets B.V., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aldaar aan de Amsteldijk 216 (1079 LK), KvK-nummer 65958713 (hierna de 'Organisatoren')
 2. Deelnametermijn: De Actie is beschikbaar voor deelname vanaf 08:30 (lokale tijd in Nederland) op 01/02/2021 en sluit om 12:59 op 28/02/2021 (lokale tijd in Nederland) of wanneer het maximaal aantal Swapfiets vouchers is verzilverd ('Deelnametermijn').
 3. Deelnamevoorwaarden:
 1. Om aan de Actie deel te nemen moeten deelnemers op het moment van deelname 18 jaar of ouder en wettelijke inwoners van Nederland zijn.
 2. Een internetverbinding is vereist om aan de Actie deel te nemen.
 3. Deliveroo behoudt zich het recht voor om op elk moment bewijs op te vragen in een vorm die Deliveroo noodzakelijk acht dat de deelnemer in aanmerking komt voor deelname.
 4. De Actie is alleen beschikbaar op Deliveroo in Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.
 5. Voor deze Actie geldt een limiet van één (1) deelname per persoon.
 1. Wie niet in aanmerking komt voor deelname: De volgende personen komen niet aanmerking om aan de Actie deel te nemen: (i) een werknemer of een andere persoon die in dienst is van Deliveroo of een aan haar gelieerde onderneming; (ii) leden van het gezin en/of huishouden (al dan niet familie) van een van deze personen; en (iii) iedereen die beroepshalve betrokken is bij de uitvoering of het beheer van de Actie.
 2. Hoe deelname werkt: Om gebruik te maken van de Actie moeten deelnemers de volgende stappen binnen de Deelnametermijn:
 1. Inloggen op het Deliveroo account van de deelnemer op www.deliveroo.nl  of op de Deliveroo app en drie in aanmerking komende  bestellingen plaatsen.
 2. Een "in aanmerking komende bestelling" betekent een betaalde en bezorgde Deliveroo bestelling:
 1. Van minimaal €10 exclusief bezorg- en servicekosten.
 2. Geplaatst bij een van de deelnemende restaurants, te herkennen aan een 'Swapfiets' tag of door op de Swapfiets banner te klikken.
 1. Vul de drie order nummers van de in aanmerking komende bestellingen en je persoonlijke gegevens in via https://deliveroo.nl/nl/more/krijg-drie-maanden-gratis-swapfiets. Zodra Deliveroo heeft bevestigd dat de bestellingen in aanmerking komen voor de Actie, ontvang je zo spoedig mogelijk een Swapfiets code via email.
 1. Actie: Behoudens het bepaalde in regel 7 (Actievoorwaarden) hieronder heeft elke in aanmerking komende deelnemer recht op een vouchercode t.w.v. drie maanden gratis Swapfiets Original-abonnement ("Abonnement") ter waarde van €70,20 (€19,50 inschrijfgeld en 3 maanden Swapfiets Original ter waarde van € 16,90 per maand) (de "Voucher") bij het plaatsen van drie in aanmerking komende bestellingen. De deelnemer moet nog steeds servicekosten betalen voor elke bestelling. De deelnemer moet mogelijk ook een kleine bestel toeslag betalen als zijn aankoop niet voldoet aan de minimale bestelwaarde van dat restaurant. De Actie zal niet meer beschikbaar zijn nadat alle 400 Swapfiets codes zijn vergeven of na de einddatum van de actie: 28 februari 2021.
 2. Actievoorwaarden: De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Actie:
 1. Aanmelden voor drie maanden gratis Swapfiets original zonder de eenmalige registratiekosten van € 19,50 kan alleen via https://www.swapfiets.com (de "Abonnementspagina") met een voucher code.
 2. Alle kosten die gepaard gaan met het plaatsen van een bestelling zijn jouw verantwoordelijkheid en zijn afhankelijk van de internetprovider die door jou wordt gebruikt.
 3. Swapfiets Vouchers zijn geldig tot en met 31 maart 2021.
 4. De voucher code kan ook gebruikt worden voor een andere Swapfiets abonnement (anders dan de Original) tegen een meerprijs.
 5. Deelname aan deze actie is exclusief voorbehouden aan alle in Nederland woonachtige meerderjarige natuurlijke personen
 6. Deelname aan de actie impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig actievoorwaarden, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Het niet naleven van deze actievoorwaarden en elke poging tot fraude worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
 7. Na het activeren van een abonnement geldt er een opzegtermijn van één maand.
 8. Als de klant niet opzegt, dan wordt het Swapfiets abonnement na de gratis periode automatisch omgezet in een betaald maandelijks opzegbaar abonnement tegen het reguliere tarief van €16,90 incl. BTW per maand voor de Swapfiets Original, €19,90 incl. BTW per maand voor de Swapfiets Deluxe, of €75,00 incl. BTW per maand voor de Swapfiets Power7.
 9. Na opzegging wordt de fiets ingeleverd in één van de Swapfiets winkels.
 10. De actie geldt alleen voor nieuwe Swapfiets klanten. Bestaande klanten kunnen helaas geen gebruik maken van de kortingsactie.
 11. Maximaal 1 vouchercode per persoon. Het is niet mogelijk om 2 keer mee te doen met de actie of om meerdere voucher codes te combineren (niet stapelbaar).
 12. De vouchers zijn geldig tot één maand na de einddatum van de actie: 31/03/2021
 13. De vouchercode is alleen in te wisselen voor drie maanden Swapfiets Original abonnement (of voor een andere Swapfiets abonnement tegen een meerprijs), maar niet voor contant geld of andere vormen van compensatie.
 14. Deze actie geldt alleen binnen de Swapfiets bezorggebieden (servicegebieden) in Nederland.
 15. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van Swapfiets.

8. Publiciteit: Door aan deze Actie deel te nemen gaat elke deelnemer ermee akkoord dat de deelnemer op verzoek deelneemt aan redelijke publiciteit in verband met de Actie en dat Deliveroo het recht heeft (maar niet verplicht is) om de naam en de afbeelding van de deelnemer te gebruiken voor dergelijke publiciteit. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat Deliveroo elke afbeelding, video, tekst of andere inhoud die is ingezonden of op een website is geupload in verband met deze Actie mag delen, publiceren of promoten op haar zakelijke website, blogs of op haar Facebook-, Instagram- of Twitter-account.

9. Aansprakelijkheid: Deliveroo is niet aansprakelijk voor: (i) enig verlies dat niet is veroorzaakt door Deliveroo (of een persoon die handelt namens Deliveroo); (ii) enig verlies dat is veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke macht van Deliveroo ligt; (iii) enig verlies van winst of inkomsten, verlies van verwachte besparingen of verlies van goodwill; of (iv) het niet beschikbaar zijn van de website of de app van Deliveroo. Niets in deze Regels beperkt of sluit echter de aansprakelijkheid van iemand uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, voor fraude of voor zaken waarvoor het beperken of uitsluiten van de aansprakelijkheid onwettig zou zijn. In het bijzonder hebben consumenten wettelijke rechten met betrekking tot producten die gebrekkig, of niet zoals beschreven, zijn en diensten die niet met redelijke zorg en bekwaamheid worden uitgevoerd. Deze wettelijke rechten zijn ter aanvulling van, en worden op geen enkele manier beïnvloed door, bepalingen die in deze Regels zijn opgenomen. Aanvullend advies over consumentenrechten is verkrijgbaar bij de Autoriteit Consument en Markt (https://www.acm.nl/nl).

10. Geen onderschrijving: Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Facebook, Instagram of Twitter ('Sociale netwerken') of een andere derde partij.  De toegang tot Sociale netwerken is te allen tijde onderworpen aan de voorschriften, voorwaarden en het beleid van het betreffende Sociale netwerk. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving zijn de Sociale netwerken en elk ander social media platform waarop de Actie wordt aangekondigd tegenover niemand aansprakelijk in verband met of voortvloeiend uit de Actie, ongeacht de oorzaak, waaronder voor eventuele kosten, uitgaven, schade en andere aansprakelijkheden.

11. Hindering van de Actie: Elke poging om de inhoud of de legitieme uitvoering van deze Actie opzettelijk te schaden of te ondermijnen is verboden en is mogelijk in strijd met het strafrecht en/of het burgerlijk recht. In dit geval behoudt Deliveroo zich al haar rechten en rechtsmiddelen voor.

12. Annulering en wijziging: Deliveroo behoudt zich het recht voor om de Actie en/of deze Regels te wijzigen, op te schorten of te annuleren indien zij dit noodzakelijk of gepast acht, ook als sprake is van een daadwerkelijke of verwachte schending van de toepasselijke wetgeving of indien een wijziging, opschorting of annulering noodzakelijk is als gevolg van een gebeurtenis die buiten de redelijke macht van Deliveroo ligt.

13. Diskwalificatie: Zonder af te doen aan de beschikbare opties voor Deliveroo , behoudt Deliveroo zich het recht voor om op elk moment inzendingen of deelnemers (inclusief de winnaar) te diskwalificeren die volgens Deliveroo in strijd zijn/handelen met deze Regels, toepasselijke wetten, voorwaarden waarnaar in deze Regels wordt verwezen of de intentie van de Actie.

14. Toegang tot deze Regels: Elke website waarop deze Regels zijn gepubliceerd is alleen bedoeld om te worden geraadpleegd vanuit Nederland en waar dit wettelijk is toegestaan. Deliveroo garandeert niet dat informatie met betrekking tot deze Actie geschikt is of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Toegang tot deze informatie vanuit gebieden waar de inhoud niet legaal is, is ten strengste verboden.

15. Beëindiging en verklaring van afstand: Indien enig onderdeel van deze Regels ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is of wordt, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en de afdwingbaarheid van de rest van deze Regels. Als Deliveroo een bepaling van deze Regels niet afdwingt, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van die bepaling.

16. Geschillen: Met inachtneming van Regel 16 zijn de beslissingen van Deliveroo in het geval van een geschil over de Actie of over deze Regels definitief. Als er tegenstrijdigheden bestaan tussen deze Regels en een ander document waarnaar in deze Regels wordt verwezen, dan hebben deze Regels voorrang voor zover noodzakelijk om het conflict op te lossen.

17. Recht en bevoegde rechtbank: Op de Actie en deze Regels is het Nederlandse recht van toepassing en alle geschillen die hieruit voortvloeien vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam, Nederland.

18. Persoonsgegevens: Deelnemers erkennen dat de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van deze Actie in overeenstemming is met de Privacyverklaring van Deliveroo op https://deliveroo.nl/nl/privacy. In het bijzonder:

 1. Deliveroo is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van deelnemers die in het kader van de Actie zijn verkregen.
 2. Deliveroo zal de persoonsgegevens van deelnemers verwerken en de verwerking hiervan toestaan voor de doeleinden die in deze Regels en in de Privacyverklaring van Deliveroo zijn beschreven, waaronder het beheer van de Actie.
 3. Deliveroo heeft de persoonsgegevens van deelnemers nodig om haar verplichtingen ten aanzien van deelnemers m.b.t. het beheer van de Actie na te komen, of Deliveroo heeft een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van deelnemers te gebruiken zoals is beschreven in deze Regels om de Actie naar behoren te beheren.
 4. Deliveroo kan de persoonsgegevens van deelnemers delen met bepaalde leveranciers van Deliveroo om te helpen bij het beheer van de Actie.
 5. Deliveroo bewaart de persoonsgegevens van deelnemers zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze Regels en de Privacyverklaring van Deliveroo worden beschreven.
 6. Deelnemers hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder: (i) het verkrijgen van kopieën ervan; (ii) het laten corrigeren of verwijderen van gegevens; (iii) het gebruik ervan beperken; (iv) bezwaar te maken tegen het gebruik ervan; (v) het overdragen van de gegevens; (vi) het niet onderworpen worden aan besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering); en (vii) een klacht kunnen indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deelnemers kunnen een klacht indienen bij de toezichthouder via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl of door het informatieloket te bellen op 088 - 1805 250. Meer informatie over de rechten van betrokkenen is te vinden in de Privacyverklaring van Deliveroo. Wij merken op dat veel rechten van betrokkenen niet absoluut zijn en dat de mate waarin ze van toepassing zijn kan variëren, afhankelijk van de omstandigheden van het geval en eventuele toepasselijke uitzonderingen.

19. Contact: Neem bij vragen over deze Actie contact op met Deliveroo via klantenservice@deliveroo.nl.

Deliveroo application

Download de App op iPhone of Android

Deliveroo iPhone application
Deliveroo Android application