1. Promoties
 2. Dry January Borrelbox winactie
Actievoorwaarden Dry January Borrelbox winactie

Dry January Borrelbox winactie

REGELS VOOR DELIVEROO-PROMOTIE

Dit zijn de algemene voorwaarden ('Regels') die van toepassing zijn op de Dry January Borrelbox winactie van Deliveroo ('Promotie'). Door van de Promotie gebruik te maken stemt de deelnemer in met de Regels en bevestigt hij of zij de Privacyverklaring van Deliveroo op https://deliveroo.nl/nl/privacy te hebben gelezen en begrepen.

 1. Aanbieder: Deliveroo Netherlands B.V., een bedrijf opgericht en geregistreerd in Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het registratienummer 63605929 en geregistreerd kantooradres op Raamplein 1, 1016 XK Amsterdam, en een vestiging op Raamplein 1, 1016 XK Amsterdam ('Deliveroo').
 1. Inschrijvingsperiode: De Promotie opent om 12:01 uur (CET) op 14/01/2021 en sluit om 18:00 uur (CET) op 20/01/2021 ("Inschrijvingsperiode").
 1. Toelaatbaarheid:
 1. Om deel te nemen aan de Promotie moeten de deelnemers een legale inwoner van Nederland zijn.
 2. Een internetverbinding is vereist om aan de Promotie deel te nemen.
 3. Aankoop is niet nodig, maar deelnemers moeten een geldig, persoonlijk Instagram-account hebben om deel te nemen.
 4. Deliveroo behoudt zich het recht voor om op elk moment een bewijs van geschiktheid te eisen in een vorm die Deliveroo redelijkerwijs noodzakelijk acht.
 1. Niet in aanmerking komend: De volgende personen komen niet in aanmerking voor deelname aan de Promotie: (i) elke werknemer of andere persoon die door Deliveroo of een van haar gelieerde bedrijven is aangesteld; (ii) leden van het directe gezin en/of huishouden (al dan niet verwant) van een van deze personen; en (iii) elke andere persoon die professioneel betrokken is bij de werking of het beheer van de Promotie.
 1. How to enter: om deel te nemen aan de actie, moeten deelnemers de volgende stappen doorlopen tijdens de deelnameperiode - log in op het persoonlijke Instagram-account van de deelnemer en:
 1. Zoals de aangewezen post gemaakt door @deliveroonl op Instagram gepost op 14/01/2021 (de "Post");
 2. Volg @deliveroo_nl; @biteswelove; en @drinktheduchess op Instagram.
 3. Laat een reactie achter in de comments.

In elk geval moet de deelnemer zijn eigen Instagram-account gebruiken voor alle bovenstaande stappen, en deelname aan de Promotie is beperkt tot één deelname per persoon.

 1. Prijzen: onderhevig aan regel 7 (prijsvoorwaarden) hieronder, zijn er vijf (5) prijzen te winnen bij deze actie ("prijs"). De prijs bestaat uit een Dry January Borrelbox.
 1. Prijsvoorwaarden: De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Prijs:
 1. De Prijs is niet overdraagbaar, niet terugbetaalbaar, niet inwisselbaar en er is geen alternatief in contanten beschikbaar. Als Deliveroo het echter gepast vindt, of als het nodig is om redenen buiten de controle van Deliveroo, kan een Prijs naar eigen goeddunken van Deliveroo worden gewijzigd of omgeruild voor een geschikt alternatief.
 1. Selectie van de winnaar:  Alle in aanmerking komende inzendingen zullen worden opgenomen in een willekeurige trekking. De winnaar wordt op 21/01/2021 willekeurig uit alle in aanmerking komende inzendingen geselecteerd.
 1. Winnaar melding: De winnaar wordt op de hoogte gesteld door middel van de contactgegevens die zijn gekoppeld aan de social media-account van de winnaar, die op het moment van inschrijving op 21/01/2021 worden verstrekt. Deliveroo zal redelijke inspanningen leveren om contact op te nemen met de winnaar, maar het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om zijn of haar voicemail- en e-mailaccount, inclusief eventuele junkmailmappen, te controleren op de ontvangst van de kennisgeving.
 1. Het claimen van de prijs: De winnaar moet de Prijs aanvaarden door binnen vijf (5) werkdagen na de datum van de eerste kennisgeving van de winnaar te bevestigen dat hij/zij in aanmerking komt en de prijs aanvaardt. De Prijs is tijdgevoelig en daarom kan het niet aanvaarden van de Prijs binnen de termijn leiden tot het verlies van de Prijs en de selectie van een alternatieve winnaar. Alternatieve winnaars worden geselecteerd en op de hoogte gebracht zoals hierboven beschreven en moeten de Prijs binnen vijf (5) werkdagen opeisen.  
 1. Levering / ophaling van prijzen: de prijs wordt (indien relevant) verzonden naar de sociale media-berichten van de winnaar (en de persoon die de winnaar heeft getagd) binnen 30 dagen na de datum van de kennisgeving van de winnaar.
 1. Publiciteit: Door deel te nemen aan deze Actie gaat elke deelnemer ermee akkoord dat in het geval van het winnen van de winactie, de deelnemer zal deelnemen aan redelijke publiciteit in verband met de Actie indien gevraagd en dat Deliveroo het recht (maar niet de plicht) heeft om de naam en het imago van de winnaar te gebruiken in verband met dergelijke publiciteit.  Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat Deliveroo elk beeld, video, tekst of andere inhoud die is ingediend of geüpload naar een website in verband met deze Actie mag delen, publiceren of promoten op haar bedrijfswebsite, blogs of haar Facebook-, Instagram- of Twitter-account.
 1. Aansprakelijkheid: Deliveroo is niet aansprakelijk voor: (i) enig verlies dat niet is veroorzaakt door Deliveroo (of een persoon die handelt namens Deliveroo); (ii) enig verlies dat is veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke macht van Deliveroo ligt; (iii) enig verlies van winst of inkomsten, verlies van verwachte besparingen of verlies van goodwill; of (iv) het niet beschikbaar zijn van de website of de app van Deliveroo. Niets in deze Regels beperkt of sluit echter de aansprakelijkheid van iemand uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, voor fraude of voor zaken waarvoor het beperken of uitsluiten van de aansprakelijkheid onwettig zou zijn. In het bijzonder hebben consumenten wettelijke rechten met betrekking tot producten die gebrekkig, of niet zoals beschreven, zijn en diensten die niet met redelijke zorg en bekwaamheid worden uitgevoerd. Deze wettelijke rechten zijn ter aanvulling van, en worden op geen enkele manier beïnvloed door, bepalingen die in deze Regels zijn opgenomen. Aanvullend advies over consumentenrechten is verkrijgbaar bij de Autoriteit Consument en Markt (https://www.acm.nl/nl).
 1. Geen onderschrijving: Deze Promotie is op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Facebook, Instagram of Twitter ('Sociale netwerken') of een andere derde partij.  De toegang tot Sociale netwerken is te allen tijde onderworpen aan de voorschriften, voorwaarden en het beleid van het betreffende Sociale netwerk. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving zijn de Sociale netwerken en elk ander social media platform waarop de Aanbieding wordt aangekondigd tegenover niemand aansprakelijk in verband met of voortvloeiend uit de Aanbieding, ongeacht de oorzaak, waaronder voor eventuele kosten, uitgaven, schade en andere aansprakelijkheden.
 1. Hindering van de Promotie: Elke poging om de inhoud of legitieme werking van deze Promotie opzettelijk te schaden of te ondermijnen is verboden en is mogelijk in strijd met het strafrecht en/of het burgerlijk recht. In dit geval behoudt Deliveroo zich al haar rechten en rechtsmiddelen voor.
 1. Annulering en wijziging: Deliveroo behoudt zich het recht voor om de Promotie en/of deze Regels te wijzigen, op te schorten of te annuleren indien zij dit nodig of gepast acht, inclusief indien er sprake is van een feitelijke of verwachte overtreding van de toepasselijke wetgeving of indien wijziging, opschorting of annulering noodzakelijk is als gevolg van een gebeurtenis die buiten de redelijke controle van Deliveroo valt. In geval van annulering kan de Prijs worden toegekend aan een winnaar die is getrokken uit de inzendingen die hij/zij vóór de annulering heeft ontvangen.
 1. Diskwalificatie: Zonder af te doen aan de beschikbare opties voor Deliveroo , behoudt Deliveroo zich het recht voor om op elk moment inzendingen of deelnemers (inclusief de winnaar) te diskwalificeren die volgens Deliveroo in strijd zijn/handelen met deze Regels, toepasselijke wetten, voorwaarden waarnaar in deze Regels wordt verwezen of de intentie van de Promotie.
 1. Openbaarmaking van de gegevens van de winnaar: Door deel te nemen aan deze Promotie, erkent elke deelnemer dat in het geval van het winnen van de prijs zijn of haar achternaam en woonplaats bekend kunnen worden gemaakt aan personen die een aanvraag indienen, waar dit wettelijk is toegestaan. Elke deelnemer kan bezwaar maken tegen het op deze manier beschikbaar stellen van zijn informatie, of kan verzoeken om de hoeveelheid beschikbaar gestelde informatie te verminderen, door contact op te nemen met Deliveroo via de contactgegevens aan het einde van dit reglement. In deze omstandigheden erkent de deelnemer dat Deliveroo desalniettemin de relevante informatie, en de deelname van de deelnemer, aan een relevante regelgevende instantie kan bekendmaken indien dit nodig is. Dit kan gebeuren als Deliveroo moet aantonen dat het de geadverteerde prijzen heeft toegekend. Om openbaarmaking van de gegevens van de winnaars te vragen, moeten de aanvragers een verzoek indienen bij klantenservice@deliveroo.nl voor 30.02.2021. Details worden pas bekendgemaakt (indien wettelijk toegestaan) nadat de prijs geldig is opgeëist.
 1. Toegang tot deze Regels: Elke website waarop deze Regels zijn gepubliceerd is alleen bedoeld om te worden geraadpleegd vanuit Nederland en waar dit wettelijk is toegestaan. Deliveroo garandeert niet dat informatie met betrekking tot deze Aanbieding geschikt is of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Toegang tot deze informatie vanuit gebieden waar de inhoud niet legaal is, is ten strengste verboden.
 1.  Beëindiging en verklaring van afstand: Indien enig onderdeel van deze Regels ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is of wordt, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en de afdwingbaarheid van de rest van deze Regels. Als Deliveroo een bepaling van deze Regels niet afdwingt, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van die bepaling.
 1. Geschillen: Met inachtneming van Regel 22 zijn de beslissingen van Deliveroo in het geval van een geschil over de Aanbieding of over deze Regels definitief. Als er tegenstrijdigheden bestaan tussen deze Regels en een ander document waarnaar in deze Regels wordt verwezen, dan hebben deze Regels voorrang voor zover noodzakelijk om het conflict op te lossen.
 1. Recht en bevoegde rechtbank: Op de Promotie en deze Regels is het Nederlandse recht van toepassing en alle geschillen die hieruit voortvloeien vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam, Nederland.
 1. Persoonlijke gegevens: Deelnemers erkennen dat de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van deze Promotie in overeenstemming is met de Privacyverklaring van Deliveroo op https://deliveroo.nl/nl/privacy. In het bijzonder:
 1. Deliveroo is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van deelnemers die in het kader van de Promotie zijn verkregen.
 2. Deliveroo zal de persoonsgegevens van deelnemers verwerken en de verwerking hiervan toestaan voor de doeleinden die in deze Regels en in de Privacyverklaring van Deliveroo zijn beschreven, waaronder het beheer van de Promotie.
 3. Deliveroo heeft de persoonsgegevens van deelnemers nodig om haar verplichtingen ten aanzien van deelnemers m.b.t. het beheer van de Promotie na te komen, of Deliveroo heeft een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens van deelnemers te gebruiken zoals is beschreven in deze Regels om de Promotie naar behoren te beheren.
 4. Deliveroo kan de persoonsgegevens van deelnemers delen met bepaalde leveranciers van Deliveroo om te helpen bij het beheer van de Promotie.
 5. Deliveroo bewaart de persoonsgegevens van deelnemers zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze Regels en de Privacyverklaring van Deliveroo worden beschreven.
 6. Deelnemers hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder: (i) het verkrijgen van kopieën ervan; (ii) het laten corrigeren of verwijderen van gegevens; (iii) het gebruik ervan beperken; (iv) bezwaar te maken tegen het gebruik ervan; (v) het overdragen van de gegevens; (vi) het niet onderworpen worden aan besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking (met inbegrip van profilering); en (vii) een klacht kunnen indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Deelnemers kunnen een klacht indienen bij de toezichthouder via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl of door het informatieloket te bellen op 088 - 1805 250. Meer informatie over de rechten van betrokkenen is te vinden in de Privacyverklaring van Deliveroo. Wij merken op dat veel rechten van betrokkenen niet absoluut zijn en dat de mate waarin ze van toepassing zijn kan variëren, afhankelijk van de omstandigheden van het geval en eventuele toepasselijke uitzonderingen.
 1. Contact: Neem bij vragen over deze Promotie contact op met Deliveroo via klantenservice@deliveroo.nl.
Deliveroo application

Download de App op iPhone of Android

Deliveroo iPhone application
Deliveroo Android application